Regulamin sklepu internetowego MAGNES MODELS

Cześć,

Nazywam się Agnes Konefał i jestem twórcą e-booka, który możesz kupić pod adresem

www.sklep.magnesmodels.com

Oto moje dane rejestrowe i kontaktowe: Magnes Models Agnieszka Konefał, ul. Noworudzka 1, 57-300

Kłodzko, NIP: 8831860560, e-mail: agnes@magnesmodels.com

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego związane z korzystaniem ze

sklepu internetowego i serwisu dostępnego pod domeną www.sklep.magnesmodels.com, w tym

umów sprzedaży, umów o dostarczenie Produktów Cyfrowych, takich jak e-booki za jego

pośrednictwem, w tym zasady i tryb wykonywania przez Kupującego będącego konsumentem prawa

odstąpienia od umowy.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu mailowego: zamowienia@magnesmodels.com

1. DEFINICJE

1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

3. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.5. Operator Płatności – Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590.

6. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą, w tym Produkt Cyfrowy np. e-book.

7. Regulamin – niniejszy regulamin.

8. Sklep – sklep internetowy Magnes Models prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.sklep.magnesmodels.com

9. Sprzedawca – Magnes Models Agnieszka Konefał, ul. Noworudzka 1, 57-300 Kłodzko, NIP: 8831860560, e-mail: agnes@magnesmodels.com

2. WYMOGI TECHNICZNE

1. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

• dostęp do Internetu,

• standardowy system operacyjny,

• standardowa przeglądarka internetowa,

• posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2. Do korzystania z E-booka konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

• dostęp do Internetu,

• standardowy system operacyjny,

• standardowa przeglądarka internetowa,

• standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),

• posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. ZAKUPY W SKLEPIE I PŁATNOŚCI

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

2. W celu zakupu Produktu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

• Dodać Produkt do koszyka i przejść do płatności

• Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za E-book jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,

• Zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest niezbędna do dokonania zakupu,

• Wyrazić zgodę na natychmiastowe spełnienie świadczenia oraz utratę prawa odstąpienia od umowy wraz z dostarczeniem Produktu.

• Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

3. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji, jednak Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

4. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Produkt.

5. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego Operatora Płatności w celu dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności.

6. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.

7. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie Produktu w postaci E-booka uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

8. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

9. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji, a umowa sprzedaży nie została zawarta.

10. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 72 godzin od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu Sprzedawca może przyjąć, że Kupujący zrezygnował z nabycia Produktów, i anulować złożone zamówienie.

11. W przypadku, gdy Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych Produktów poprzez konto użytkownika, zakazane jest:

a) dzielenie konta użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom,

b) podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Produktów, które nie zostały przypisane do konta użytkownika w wyniku ich zakupu,

c) podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.

d) wykorzystywanie konta użytkownika do prowadzenia działań marketingowych,

e) korzystanie z funkcji dostępnych w ramach konta użytkownika w sposób naruszający dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje.

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. Sprzedawca prześle Kupującemu Produkt w ciągu 24h od dnia zawarcia umowy o dostarczenie Produktu.

3. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są drogą elektroniczną.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo to nie dotyczy treści cyfrowych – patrz punkt 3.

2. Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, (jak na przykład e-booki), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6. REZYGNACJA Z KONSULTACJI ONLINE

1. Rezygnacja z opłaconych przez Kupującego konsultacji online wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z konsultacji online w terminie:

a) do 7 dni przed umówionymi konsultacjami – Sprzedawca zwraca 100% wpłaconych środków;

b) do 3 dni przed umówionymi konsultacjami – Sprzedawca zwraca 50% wpłaconych środków;

c) krótszym niż 24 godziny przed umówionymi konsultacjami – Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconych środków;

2. W przypadkach szczególnych, Sprzedawca może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłat.

3. Nieobecność na umówionych konsultacjach (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia z obowiązku zapłaty 100% ceny za konsultacje.

7. REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu E-book wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli E-book ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę E-booka powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego po kontakcie mailowym zamowienia@magnesmodels.com, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

7. Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

• mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasadypostępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

• pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

• bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

• internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

9. ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.